Historik

 

Forsknings- och utvärderingsgruppen Ung livsstil i Sverige har tillsammans med institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet (Stig Elofsson) kontinuerligt genomfört studier kring ”Resursutnyttjande och effekter av offentligt driven eller understödd verksamhet på fritidsfältet.  Ung livsstil startades 1984 av sociologiska institutionen (Ulf Blomdahl) vid Stockholms universitet och Stockholms stad (fritidsförvaltningen), Göteborgs stad, Norrköping kommun, Västerås kommun och Eskilstuna kommun.

I centrum för studierna under perioden 1984–1999 stod undersökningar av fritids- och kulturvanor utifrån kön, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund, geografiska områden samt andra bakgrundsfaktorer. Samtidigt påbörjades studier om vilka fritids- och kulturaktiviteter som barn och ungdom ville att kommunerna skulle satsa på.

Sedan millennieskiftet strävar Ung livsstil efter att undersöka även hälsa, fysisk aktivitet, livets mening, livschanser, trygghet, inflytande, läsvanor, skolsituation, mobbing samt spontanidrott och andra faktorer. Under de senaste 20 åren har vi även undersökt vad ungdomar tycker är viktigt på fritidsgård, kulturskola, bibliotek och i förening. Liknande undersökningar för de i grund- och gymnasiesärskolan har Ung livsstil genomfört sedan år 2000.

Ung livsstil undersöker speciellt vad som händer med ungdomars vanor och preferenser över tid. Utan spaning – ingen aning! Vi kan exempelvis visa hur andelen som besöker bibliotek, kulturskola, fritidsgård, deltar i idrottsförening, deltar i övrigt föreningsliv, deltar i olika specialidrotter har utvecklats sedan 1985.

Ung livsstil har sedan dess början publicerats en rad utredningsrapporter (på beställning från kommuner och myndigheter) samt fristående forskningsrapporter.

Ung livsstil är i dag ett samarbetsprojekt mellan oss forskare/utredare och 18 kommuner.