Vilka barn och ungdomar lämnar idrottsrörelsen och varför?

Varför barn och unga slutar i en idrottsförening har under minst 50 år ivrigt diskuterats i media, bland allmänheten och inom föreningsidrotten. Det har t.ex. påståtts att barn och ungdomar slutar för att de slås ut.

Det finns dock få vetenskapliga studier om slutarproblematiken i föreningsidrotten. Nu kommer vår forskningsrapport Vilka slutar i en idrottsförening men är kvar i en annan och vilka lämnar helt idrottsförening?. Studien bygger på svar från 70 000 barn och ungdomar.  Svarsfrekvensen i studien är omkring 80%.

Resultaten i rapporten visar att långt ifrån alla som slutar i någon idrottsförening lämnar idrottsrörelsen. Det kan ofta handla om att man byter till en annan klubb eller att man eventuellt koncentrerar sig om man är med i flera idrottsföreningar. I mellanstadiet är det endast cirka en tredjedel av de som uppger att de slutat i någon idrottsförening som lämnar idrotten helt, i högstadiet cirka hälften och i gymnasiet cirka 60 procent.

Ett känt faktum är att det finns en klart bristande jämställdhet och en ojämlikhet när det gäller rekryteringen till idrottsrörelsen. Resultaten visar att detta förstärks ytterligare inom idrottsrörelsen då man ser till vilka som lämnar denna. Andelen som lämnar idrotten är högre bland barn och ungdomar som inte bor med bägge föräldrar liksom bland de som har lägre socioekonomisk respektive utländsk bakgrund. Jämställdheten försämras ytterligare genom att andelen som lämnar idrotten är extra hög bland tjejer som har lägre socioekonomisk bakgrund liksom bland de som har utländsk bakgrund.

De vanligaste skälen för att lämna idrotten är att man tröttnat och att man är mer intresserad av andra saker. Det finns dock en hel del som tar upp att man inte har tid eller att läxor tar för mycket tid. Cirka en femtedel anger att man tycker att ledarna är dåliga. Resultaten visar dock entydigt att få av ungdomarna uppger att ledarna säger att de inte platsar eller att de själva upplevt att de inte platsar. Det handlar alltså bara till en mindre del om utslagning i direkt mening.

Du hittar rapporten här på hemsidan under fliken ”Forskningsrapporter”.